<p id="t5yrq"><label id="t5yrq"></label></p>
   1. 產品展示

    Product Center

    中間體

    主營精細化工、醫藥中間體和化工中間體;
    專業生產二乙二醇單乙烯基醚,4-羥丁基乙烯基醚,甲基烯丙醇,甲基環氧丙烷等產品

    929-37-3 | 二乙二醇單乙烯基醚
    二乙二醇單乙烯基醚

    BR_DME 現貨

    CAS: 929-37-3

    558-30-5 | 甲基環氧丙烷
    甲基環氧丙烷

    BR_IO1 現貨

    CAS: 558-30-5

    513-42-8 | 2-甲基烯丙醇
    2-甲基烯丙醇

    BR_MA1 現貨

    CAS: 513-42-8

    17832-28-9 | 4-羥丁基乙烯基醚
    4-羥丁基乙烯基醚

    BR_HV1 現貨

    CAS: 17832-28-9

    1071-93-8 | 己二酸二酰肼
    己二酸二酰肼

    BR_AD1 現貨

    CAS: 1071-93-8

    2873-97-4 | 雙丙酮丙烯酰胺
    雙丙酮丙烯酰胺

    BR_DA2 現貨

    CAS: 2873-97-4

    556-82-1 | 3-甲基-2-丁烯-1-醇
    3-甲基-2-丁烯-1-醇

    BR_MB1 現貨

    CAS: 556-82-1

    96992-71-1 | 反式-3-氯-2-丙烯羥胺鹽酸鹽
    反式-3-氯-2-丙烯羥胺鹽酸鹽

    BR_EO1 現貨

    CAS: 96992-71-1

    820-71-3 | 甲基丙烯醇乙酸酯
    甲基丙烯醇乙酸酯

    BR_MA2 現貨

    CAS: 820-71-3

    563-47-3 | 3-氯-2-甲基丙烯
    3-氯-2-甲基丙烯

    BR_CM1 現貨

    CAS: 563-47-3

    123-42-2 | 二丙酮醇
    二丙酮醇

    BR_DA1 現貨

    CAS: 123-42-2

    507-20-0 | 氯代叔丁烷
    氯代叔丁烷

    BR_CM1 現貨

    CAS: 507-20-0

    764-48-7 | 乙二醇乙烯基醚
    乙二醇乙烯基醚

    BR_VE1 期貨

    CAS: 764-48-7

    107-06-2 | 1,2-二氯乙烷
    1,2-二氯乙烷

    BR_DE1 現貨

    CAS: 107-06-2

    558-42-9 | 1-氯-2-甲基-2-丙醇
    1-氯-2-甲基-2-丙醇

    BR_CMP 現貨

    CAS: 558-42-9

    97色色色
      <p id="t5yrq"><label id="t5yrq"></label></p>